Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University


MEMBER

 STAFF
 Osamu Onomura, Ph.D. (Professor)
 Masami Kuriyama, Ph.D. (Associate Professor)
 Kosuke Yamamoto, Ph.D. (Assistant Professor)

 GRADUATE STUDENTs
 Tatsuto Hayashi
  Yohei Matsumoto
 Natsumi Hanazawa
 Naoki Motoyama
 Tetsurou Morimoto

 Mizuki Ueno
  Shota Ishimaru
 Yusuke Kodama
 Yu Suganomata
 Tsubasa Miyagi

 UNDERGRADUATE STUDENTs
 Yuki Kusumoto
 Matsuo Kasumi

  Yusuke Abe
  Naoto Kikuchi
  Hirotoshi Kiba
 Tatsuya Sugiyama
 Sora Hirose