Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University


MEMBER

 STAFF
 Osamu Onomura, Ph.D. (Professor)
 Masami Kuriyama, Ph.D. (Associate Professor)
 Kosuke Yamamoto, Ph.D. (Assistant Professor)

 GRADUATE STUDENTs
 Yohei Matsumoto
 Mizuki Ueno
 Shota Ishimaru
 Yusuke Kodama
 Yu Suganomata
 Tsubasa Miyagi
 Yusuke Abe
 Naoto Kikuchi
 Hirotoshi Kiba
 Tatsuya Sugiyama


 UNDERGRADUATE STUDENTs
 Yuki Kusumoto
 Matsuo Kasumi
 Anri Uehara
 Yuya Kaieda
 Kotone Katagiri
 Akira Nishikawa
 Genki Maeda
 Yuki Mochizuki
 Hiroyuki Toguchi
 Kohei Torigoe