1. Home
  2. Members
Teaching Staff

Professor Kohsuke Takeda takeda-k[at]nagasaki-u.ac.jp CV
Associate Professor Susumu Tanimura tani1211[at]nagasaki-u.ac.jp CV
Assistant Professor

Students

Doctoral Course D3 Mana Furuoka
D2 Ayane Yamaguchi
D1 Shino Honda
Master's Course M2 Yusuke Iwanami
Kazutaka Nakashioya
Shota Nakamura
Masashi Yokozeki
M1 Yuka Kameyama
Bachelor Course B6 Takeshi Satoh
Kazuki Tagawa
B5 Hayate Ishikawa
B4 Shinichiro Araki
Kosuke Sakai
Koichiro Horikawa
Akio Ebihara
Aoi Hidaka
Karin Fukuda
B3 Takaaki Eto
Kentaro Shibata
Takeshi Tsutsumi
Megumi Nishikawa
Takuma Noda

Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences
Department of Cell Regulation
1-14 Bunkyo-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki 852-8521
TEL: +81-95-819-2417 FAX: +81-95-819-2472
Copyright © 細胞制御学研究室 All rights reserved.